اکوسیستم های ایران

IRAN ECOSYSTEMS

بیوم

BIOM

بزرگترین اکوسیستم های جهان را بیوم می نامند .

فقط هفت نوع بیوم بر روی کره زمین وجود دارد.  البته بیوم های ویژه هم داریم

ایران از نادر کشورهایی است که هر هفت نوع بیوم را داراست .

 

۱-بیوم قطبی POLAR

۲-بیوم توندرا  TUNDRA

۳- بیوم جنگل های سوزنی برگ  TAIGA

۴-بیوم جنگل های برگریز  DECIDUOUS

۵- بیوم علفزار GRASSLAND

۶- بیوم بیابانی(کویری )  DESERT

۷-بیوم جنگل های استوایی  یا بارانی   RAIN FOREST

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳۰ مرداد۱۳۸۷ساعت 11:20  توسط حسن شکرچی  |